Tin Tức

Đào tạo công nhân nông nghiệp

24/07/16

Mục tiêu đào tạo:

Trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng nghề nhất định về các ngành nghề nông nghiệp

Trình độ đào tạo:

– Bán lành nghề: người học được trang bị một số kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, công việc của trình độ lành nghề (thời gian đào tạo dưới 3 tháng).

– Lành nghề: người học được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề diện rộng hoặc chuyên sâu, có khả năng đảm nhận những công việc phức tạm (thời gian đào tạo từ 3 đến 6 tháng).

 Người học tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nội dung đào tạo: hướng vào việc giúp cho người được đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề về ngành nghề nông thôn.

Đối tượng đào tạo:

Người lao động có trình độ văn hoá Phổ thông trung học hoặc Phổ thông cơ sở.

Tin tức liên quan